Kambiyo Senetlerine Özgü İcra Takibi

Kambiyo Senetlerine Özgü İcra Takibi

Alacağını gününde tahsil edemeyen alacaklılar kamu gücü ile alacağını elde edebilmek için icra takibi başlatıyor. İcra takibi ise ilamlı ya da ilamsız olarak iki türlüdür. İlam; bir mahkeme kararı ya da mahkeme kararı niteliğinde belge olarak tanımlanabilir. İlamsız icra takibi türlerinden biri de Kambiyo Senetlerine Özgü İcra Takibidir. Alacaklının elinde tahsil edemediği Poliçe, bono ya da çek varsa bu takip yoluna başvurabilir.

Kambiyo Senetlerine Özgü İcra Takibi

Kambiyo Senetlerine Özgü İcra Takibinin normal bir icra takibine göre daha avantajlı olduğu kabul edilir. Şöyle ki; ilk olarak ilamsız icra takibinde itiraz süresi 7 gün ise kambiyo senetlerine özgü icra takibinde itiraz süresi ise 5 gündür. Yapılan itiraz da yine ilamsız icra takibinden farklı olarak icra takibini durdurmaz. Bu durum her ne kadar alacaklı lehine olsa da borçlu yani kambiyo senedi düzenleyen için de tehlikelidir. Zira bu tür kıymetli evrakların kaybı mümkündür. İlgili senet eğer hamiline olarak düzenlenmiş ise üçüncü bir kişi bu evrakı eline geçirdiğinde gerekli protestoyu çekerek düzenleyen aleyhine kolaylıkla bir icra takibi başlatabilir.

BAKINIZ:
İcra Takibine Nasıl İtiraz Edilir ?
Hacze Nasıl İtiraz Edilir ?

Kambiyo Takibi Nasıl Başlatılır?

Bu yola gidebilmek için elinizde bir kambiyo senedinin olması gerektiğinden bu yazının ilk bölümlerinde bahsetmiştik. Kambiyo senetlerine mahsus icra takibi açarken bu senedin mutlaka icra dairesine verilmesi gerekiyor. Teslim edilmesi gereken ise senedin nüshası değil senedin aslı olmalıdır. Aksi halde takip dosyasını inceleyen İcra Müdürü tarafından takip başlamadan iptal edilebilir.

Bunu Da Okuyun: İcra Takibi Nasıl Yapılır ?
https://www.tabakhukuk.com/icra-takibi-nasil-yapilir/

Bunun dışında kambiyo takibi açılırken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da yetki konusudur. Zira takip yetkisiz icra dairesinde başlatılacak olursa İcra Mahkemesi kararı ile takibin durması söz konusu olacaktır. İcra takiplerinde genel yetki kuralı da takibin borçlunun yerleşim yerinde açılmasıdır. Bu hususlar çerçevesinde başlatılan takipte İcra Dairesi tarafından gönderilen tebligatın borçluya ulaşmasının devamındaki 5. günün sonunda eğer borçlu takibe itiraz etmez ise takip kesinleşecektir.

Bu aşamadan sonra alacaklı talepte bulunarak borçlunun malvarlığı üzerine haciz koydurabilir ve hacizli malvarlığını İcra Dairesi kanalı ile satışa çıkararak paraya çevrilip alacağının tahsil edilmesini sağlayabilir.

Kambiyo Senetlerinde İcra Takibine İtiraz

Kambiyo Senetlerine Özgü İcra yolu ile icra takibi başlatılan borçlu bu takibe üç şekilde itiraz edebilir.

Bu itiraz yollarından biri “İmzaya İtiraz” yoludur. Borçlu takibe konu senedin altındaki imzanın kendisine ait olmadığını, senedin başkası tarafından sahte olarak düzenlendiğini ileri sürebilir. Bu itiraz, takibin başladığı yerdeki İcra Mahkemesi’ne yapılır. Yapılan itiraz yine İcra Hukuk Mahkemelerinde incelenir. Hakim değerlendirmede bulunurken önündeki tüm somut delilleri inceler. Eğer gerekli görürse dosyayı bilirkişi olarak Adli Tıp’a gönderebilir. Eğer itirazın neticesinde takip borçlusunun haksız yere, yalnız takibi duraksatmak için takibe itiraz etmiş ise aleyhinde takip miktarının %20’ si oranında bir tazminata hükmedilir.

Diğer bir itiraz yolu da “Borca İtirazdır.” Bu itiraz yolunda ise borçlu; vade gününde ödeme yaptığını, alacağın artık talep edilemeyeceğini zira zamanaşımına uğradığını, takas yolu ile borcun sona erdiğini ve sair gerekçeler ile artık takibe konu olabilecek bir borcun bulunmadığını beyan ederek takibi iptal etmeyi amaçlar. İtirazın nereye yapılacağını ve yargılamada nasıl bir yol izlenmesini gerektiğinden imzaya itiraz bölümünde bahsetmiştik.

Kambiyo senetlerinde icra takibine itirazın son yolu ise “Yetkiye İtiraz.” Borçlu, aleyhinde başlatılan takipte mevcut icra dairesinin değil de başka bir icra dairesinin yetkili olduğunu beyan ederek takibe itiraz edebilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta verilen itiraz beyanında yetkili olduğu düşünülen icra takibinin gösterilmesi zorunludur.

Not: E-devlet icra takibi sorgusu için tıklayın.